English  |  上海硅酸盐所  |  中国科学院  
首 页
 
氢能材料及器件课题组
课题组简介
课题组长
课题组成员
科研团队
研究成果
论文与专利
研究条件
学术交流
实验室对外交流
加入我们
论文与专利 当前位置:首页 >  研究领域 > 氢能材料及器件课题组 > 论文与专利

2022

1.Xiuming Bu, Yu Bu, Quan Quan, Siwei Yang, You Meng, Dong Chen, Zhengxun Lai, Pengshan Xie, Di Yin, Dengji Li, Xianying Wang*, Jian Lu*, Johnny C. Ho*, Superior Electrocatalyst for All-pH Hydrogen Evolution Reaction: Heterogeneous Rh/N and S Co-Doped Carbon Yolk–Shell Nanospheres, Adv. Funct. Mater. 2022, 2206006

2.Zhengyang Cai, Ping Wang*, Jiajia Zhang*, Aiying Chen, Jiangwei Zhang, Ya Yan, Xianying Wang*, Reinforced layered double hydroxide oxygen evolution electrocatalysts: polyoxometallic acid wet-etching approach and synergistic mechanism, Adv.Mater.2022, 34, 2110696

3.Kang Zhang, Yuting Zhu, Kaihang Yue, Ke Zhan, Ping Wang*, Yuan Kong, Ya Yan*, and Xianying Wang*, In-situ transformed trimetallic metal-organic frameworks as an efficient pre-catalyst for electrocatalytic oxygen evolution, Nano Res. (2022), doi.org/10.1007/s12274-022-4701-z

 

2021

1.Jun-Ye Zhang, Ya Yan(co-first authors), Bingbao Mei(co-first authors), Ruijuan Qi, Ting He, Zhitong Wang, Wensheng Fang, Shahid Zaman, Yaqiong Su*, Shujiang Ding*, Bao Yu Xia*, Local spin-state tuning of cobalt–iron selenide nanoframes for the boosted oxygen evolution, Energy Environ. Sci., 2021,14, 365-373.

2. Kaihang Yue, Jianglin Liu, Yuting Zhu, Chenfeng Xia, Ping Wang, Jiangwei Zhang, YuanKong*, Xianying Wang*, Ya Yan*, Bao Yu Xia*, In-situ Ion-Exchange Preparation and Topological Transformation of Trimetal-Organic Frameworks for Efficient Electrocatalytic Water Oxidation, Energy Environ. Sci., 2021, 2021,14, 6546-6553

3.Yuting Zhu, Kaihang Yue, Chenfeng Xia, Shahid Zaman, Huan Yang, Xianying Wang*, Ya Yan*, Bao Yu Xia*, Recent Advances on MOF Derivatives for Non-Noble Metal Oxygen Electrocatalysts in Zinc-Air Batteries, Nano-Micro Lett., 2021, 13 (1), 1-29.

4.Ya Yan, Jun-Ye Zhang, Xue-Rong Shi, Yuting Zhu, Chenfeng Xia, Shahid Zaman, Xun Hu, Xianying Wang*, Bao Yu Xia*, A Zeolitic-Imidazole Framework-Derived Trifunctional Electrocatalyst for Hydrazine Fuel Cells, ACS nano, 2021, 15 (6), 10286–10295.

5.Ying Chen, Zhengyang Cai, Ding Wang, Ya Yan*, Ping Wang*, Xianying Wang*, Air-Stable Mn doped CuCl/CuO Hybrid Triquetrous Nanoarrays as Bifunctional Electrocatalysts for Overall Water Splitting, Chem Asian J., 2021, 16, 1 – 8.

6.Kaihang Yue, Jianglin Liu, Chenfeng Xia, Ke Zhan, Ping Wang*, Xianying Wang*, Ya Yan*, Bao Yu Xia*, Controllable synthesis of multidimensional carboxylic acid-based NiFe MOFs as efficient electrocatalysts for oxygen evolution, Mater. Chem. Front., 2021, 5, 7191–7198.

版权所有 © 中国科学院上海硅酸盐研究所  沪ICP备05005480号-1
地址:上海市嘉定区和硕路585号 邮政编码:201899